ประโยชน์ที่ได้รับการบริหารจัดการ logmeonce รหัสผ่านของคุณ

บ้าน - ประโยชน์ที่ได้รับการบริหารจัดการ logmeonce รหัสผ่านของคุณ

Your LogmeOnce Password Management Benefits

Every day, we access a lot of websites for personal or business use to perform daily activities

  • ส่วนบุคคล (ex. Facebook, Gmail, Travelocity, AOL, Groupon, เป็นต้น), หรือ
  • ระดับมืออาชีพ (ex. Quickbooks, Salesforce, WebMail, Intranet, Timesheets)

Primary Benefit: LogmeOnce Password Management, การจัดการข้อมูล (IDM) และการลงชื่อเพียงครั้งเดียว ( สปส.) solutions provide you with a unique, personalized web page, and enables you to securely access all of your applications from a centralized management dashboard.

Secondary Benefit: The LogmeOnce password generator reveals the number of years necessary to crack random vs. strong passwords. For instance, a LogmeOnce password may take approximately 1341 Tredecillion years to be hacked (with forty-two zeros). How strong are your passwords?

How long does it take to crack my existing password (ex. Jackson$24!)? 25 ปี
Check your password strength with our LogmeOnce Calculator
How long does it take to crack a typical LogmeOnce password? 1,341,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ปี

Thirdly, another benefit is that LogmeOnce adheres to NIST & NSA standards which define guidelines for US Government Agencies intended for secure computing. In addition to above benefits, LogmeOnce incorporates:

  • 30 Solid Differentiators
  • Web application SSO and Federation using trusted identity protocols like SAML, OpenID and OAuth where users can authenticate using SSO
  • Web Services SSO
  • Integration with Salesforce.com, Google App and Amazon AWS
  • เมฆรักษาความปลอดภัยข้อมูล
อุปกรณ์ที่รองรับ