Podmienky služby

Domov - Podmienky služby

PODMIENKY SLUŽBY LOGMEONCE

 

DÁTUM ÚČINNOSTI: 25. mája 2018

PODMIENKY SLUŽBY

 

**VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE **

UPOZORNENIE

Vstupujete do užívateľského informačného systému LogmeOnce, ktoré zahŕňa: 1) túto aplikáciu, 2) tejto aplikačnej a počítačovej siete, 3) všetky aplikácie a počítače pripojené k tejto sieti, a 4) všetky zariadenia a úložné médiá pripojené k tejto sieti alebo k počítaču v tejto sieti.

Toto je aplikácia a počítačový systém LogmeOnce, ku ktorým majú prístup a môžu ich používať iba autorizovaní koncoví používatelia v rámci LogmeOnce. Úmyselný útok na hack, úmyselné / neúmyselné vniknutie proti „akýmkoľvek“ koncovým používateľom LogmeOnce, neoprávnený prístup alebo použitie účtu ktoréhokoľvek koncového používateľa, ich údaje, tento aplikačný a počítačový systém môže byť porušovateľom trestného práva, civilné, a / alebo iná akcia.

Ak plánujete hack / vniknutie proti držiteľovi účtu LogmeOnce, koncový užívateľ, a / alebo sieť LogmeOnce, môžu byť zachytené všetky informácie o tomto počítačovom systéme, zaznamená, čítať, skopírované, a oznámené oprávneným personálom a na úradné účely, vrátane trestného vyšetrovania. Takéto informácie zahŕňajú citlivé údaje šifrované tak, aby boli v súlade s požiadavkami na dôvernosť a súkromie.

Rozumiete nasledujúcemu a súhlasíte s ním: Do tohto informačného systému môžete vstúpiť iba na oprávnené použitie; nemáte nijaké rozumné očakávanie ochrany súkromia, pokiaľ ide o akúkoľvek komunikáciu údajov prechádzajúcich alebo uložených v tomto informačnom systéme; kedykoľvek a na akékoľvek zákonné vládne účely, vláda môže monitorovať, odpočúvať, a prehľadať a zaistiť akúkoľvek komunikáciu alebo údaje prechádzajúce alebo uložené v tomto informačnom systéme; a akákoľvek komunikácia alebo dáta prechádzajúce alebo uložené v tomto informačnom systéme môžu byť zverejnené alebo použité na akékoľvek zákonné vládne účely.

Prístup alebo používanie tohto počítačového systému akoukoľvek osobou, či už povolené alebo nepovolené, predstavuje súhlas s týmito podmienkami. V tomto systéme neexistuje právo na súkromie.

**VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE ** VAROVANIE **

 

PODMIENKY SLUŽBY

Ďakujem za návštevu www.logmeonce.com („Web“). Webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť LogmeOnce Inc. („LogmeOnce“, „My“, „My“).

Tieto Podmienky služby („Podmienky“) upravuje vaše používanie riešenia správy hesiel LogmeOnce, a všetky produkty, služby, aplikácie, webové stránky a ich aktualizácie („Služby“). LogmeOnce, smieť, z času na čas, predstaviť nové služby. V rozsahu, v akom sa tieto Podmienky služby vzťahujú na nové Služby, upozorníme vás, ako je popísané nižšie.

Tieto podmienky konkrétne zahŕňajú naše zásady ochrany osobných údajov uvedené na adrese www.LogmeOnce.com/privacy.

Tieto Podmienky platia pre celú platformu LogmeOnce, riešenia na správu hesiel, a všetky produkty, služby, aplikácie, webové stránky a ich aktualizácie („Služby“). LogmeOnce, smieť, z času na čas, predstaviť nové služby. V rozsahu, v akom sa Podmienky vzťahujú na nové Služby, upozorníme vás, ako je popísané nižšie.

Prístupom alebo iným použitím služieb LogmeOnce, súhlasíte s podmienkami. Pokiaľ je to v súlade s platnými zákonmi a predpismi, zároveň súhlasíte a súhlasíte s funkciami a informačnými praktikami súčasných a budúcich Služieb. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok platných pre súčasné a budúce Služby, nesmiete pristupovať k Službám ani ich používať.

VÁŠ ÚČET

  1. Ste zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia v rámci vášho účtu. Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti a dôvernosti vášho používateľského mena a hesla, a ste zodpovední za každú škodu spôsobenú ich zverejnením. V prípade porušenia bezpečnosti vášho účtu, za prípadné škody naďalej zodpovedáte, vrátane, ale nielen,, akýkoľvek priamy, nepriame alebo skutočné škody, ktoré môžu byť spôsobené neoprávneným použitím.
  2. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho používateľského mena alebo hesla alebo účtu, alebo akékoľvek iné známe alebo predpokladané porušenie bezpečnosti.
  3. Svoj účet nesmiete používať zavádzajúcim alebo nezákonným spôsobom, a to aj spôsobom, ktorý je určený na obchodovanie s menom alebo reputáciou ostatných, a môžeme zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek popis alebo kľúčové slovo, ktoré považuje za nevhodné alebo nezákonné, alebo inak pravdepodobne spôsobí našu zodpovednosť.

PRÁVNY SÚHLAS

  1. LogmeOnce môžete používať, iba ak s nami môžete uzavrieť záväznú zmluvu, a nie sú osobou, ktorej je zakázané prijímať Služby na základe právnych predpisov Spojených štátov alebo inej príslušnej jurisdikcie.
  2. Vy to zastupujete a zaručujete: (ja) buď si viac ako 18 rokov, alebo emancipovaná maloletá, alebo vlastniť zákonný súhlas rodičov alebo opatrovníkov a (ii) sú plne schopní a kompetentní, a mať zákonnú moc, kapacity a právomoci, uzavrieť tieto podmienky a dodržiavať ich a dodržiavať ich.
  3. V každom prípade, ak si pod 13, nemáte oprávnenie používať webovú stránku alebo služby.

VÁŠ PRÁVA NA POUŽITIE

  1. V súlade s podmienkami týchto Podmienok, udeľujeme vám osobné, neprenosný, nevýlučný, nesublicencovateľné, obmedzený, odvolateľná licencia na používanie LogmeOnce striktne v súlade s týmito podmienkami.
  2. LogmeOnce môžete zo svojho zariadenia kedykoľvek odinštalovať.

OBMEDZENIA POUŽITIA

  1. Súhlasíte s tým, že neodošlete, ako súčasť vášho používania LogmeOnce, akýkoľvek materiál, ktorý je nezákonný,
   zavádzajúci, ohováračský, neslušné, obscénne, v zlom vkuse, hrozivý, porušovanie vlastníckych práv tretích strán, narúša osobné súkromie, alebo inak nežiaduce.
  2. LogmeOnce nesmiete používať na žiadny účel, ktorý je zakázaný akýmkoľvek zákonom alebo predpisom, alebo na uľahčenie porušenia ktoréhokoľvek zákona alebo nariadenia.
  3. LogmeOnce nesmiete používať, aby ste s nami akýmkoľvek spôsobom súťažili. Nesmiete sa pokúsiť použiť akýkoľvek „priamy odkaz“, „Škrabka“, „Robot“, „Robot“, „Pavúk“, „Data mining“, „Počítačový kód“, alebo akékoľvek iné automatizované zariadenie, program, nástroj, algoritmus, procesu, metodika alebo manuálny proces majúci podobné procesy alebo funkčnosť, pristúpiť, získať, kópia, alebo monitorovať ktorúkoľvek časť webových stránok alebo služieb.
  4. LogmeOnce nesmiete používať spôsobom, ktorý by narušil bezpečnosť servera, alebo sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na webovú stránku alebo k službám, údaje, materiálov, informácie, počítačové systémy alebo siete pripojené k akémukoľvek serveru spojenému s LogmeOnce prostredníctvom hackingu, ťažba hesiel alebo akékoľvek iné prostriedky.
  5. Nesmiete sa vydávať za žiadnu osobu alebo subjekt, alebo nepravdivo uvádza alebo inak predstavuje pridruženie k osobe alebo subjektu.
  6. Nebudete nahrávať ani prenášať prostredníctvom LogmeOnce žiadne počítačové vírusy, trójske kone, červy alebo čokoľvek iné, čo je v rozpore, prerušiť alebo narušiť bežné operačné postupy počítača.
  7. Možno do toho nebudete zasahovať, pokúšať sa zasahovať alebo inak narušovať správne fungovanie webových stránok, Služby alebo akékoľvek iné činnosti vykonávané na alebo prostredníctvom serverov alebo sietí pripojených k LogmeOnce alebo prostredníctvom nich.
  8. Ak zistíme, že sa váš účet používa v súvislosti s niektorou z týchto aktivít, vyhradzujeme si právo zrušiť váš účet.

LOGMEONCE MUGSHOT PROTIHACKINGU

  1. LogmeOnce Mugshot je softvér na ochranu pred hackermi, ktorý chráni online účty a zariadenia detekciou neoprávneného prístupu a možného hackerstva alebo porušenia týchto účtov a zariadení..
  2. Používanie aplikácie LogmeOnce Mugshot, vyberiete si, ktoré účty a zariadenia bude LogmeOnce Mugshot monitorovať. Použitím LogmeOnce Mugshot, dávate oprávnenie spoločnosti LogmeOnce na sledovanie týchto účtov a zariadení.
  3. Po inštalácii LogmeOnce Mugshot, sú zobrazené určité povolenia, ktoré musíte udeliť, aby ste mohli softvér nainštalovať a používať. Spoločnosť LogmeOnce Mugshot môže ponúknuť zmeny vo vašom účte a nastaveniach zariadenia. Tieto zmeny, ak to schválite, je možné kedykoľvek prekonfigurovať v nastaveniach dostupných vo vašom účte alebo zariadení.
  4. Anti-hackerské funkcie LogmeOnce Mugshot nebudú fungovať, ak nie sú nainštalované, aktualizované, alebo aktívne na zariadení. Aj za týchto podmienok, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že úspech anti-hackerských funkcií závisí od položiek, ktoré máte pod kontrolou vy alebo tretie strany, ktoré LogmeOnce nekontroluje ani neovplyvňuje, ako je (ale bez obmedzenia,), zapnuté zariadenie alebo zostávajúca kapacita batérie, aktívne spojenie medzi prístrojom a dátovou sieťou (počítajúc do toho, v prípade platených sietí, aktívny účet s kladným zostatkom prepojeným so zariadením), a mapové údaje alebo iné informácie o polohe (ktorá pochádza zo služieb tretích strán) ktoré nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo môžu obsahovať neúplné alebo nepresné údaje.
  5. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že LogmeOnce Mugshot je pomocný nástroj a nenahrádza postupy, ktoré by ste mali vykonávať s orgánmi činnými v trestnom konaní., najmä v prípade prepadnutia alebo hacknutia zariadení.
  6. Informácie a metaúdaje budú sprístupnené oprávneným osobám (povolené) vlastník účtu na stiahnutie a prezeranie metadát hackera.
  7. Program LogmeOnce nekontroluje obsah a / alebo údaje, ktoré sú uložené alebo prenášané prostredníctvom aplikácie LogmeOnce Mugshot.
  8. LogmeOnce nezaručuje ani umiestnenie, aj keď približný, účtu alebo zariadení, na ktorých bol nainštalovaný LogmeOnce Mugshot, ani úspech v postupe vyhľadávania a lokalizácie.

 

TLMOČE LOGMEONCE ©

  1. Šoky © sú jedinečné vlastnosti protokolu LogmeOnce Password SHOCK ©, ktoré upozorňujú vás a všetkých ostatných oprávnených používateľov vášho účtu alebo zariadenia., o činnostiach s povoleným alebo neoprávneným prístupom v nich.
  2. Šoky © sú protiopatreniami, ktoré slúžia ako výstražná správa (výstraha) vám a každému ďalšiemu používateľovi vášho účtu alebo zariadenia, že sú zaznamenané všetky informácie a metadáta, zhromaždené a uložené, a že tieto informácie a metaúdaje (okrem iného aj zhromažďovanie zvuku, video, poloha GPS, IP adresa, emailová adresa, screenshoty, informácie o prehliadači, dátumová a časová pečiatka, lusknite selfie, a foto(s) pomocou funkcií zariadenia a fotoaparátu(s)) možno použiť ako dôkaz v akomkoľvek právnom konaní.
  3. Šoky © môžu byť dodávané vo forme vyskakovacích okien, varovania, audio, video, prehrať vopred zaznamenané zvukové varovanie, video, hudobný súbor(s), a / alebo siréna, vibráciami alebo zariadením, alarmy, bliká, otras obrazovky, výluky, captcha, alebo ich kombinácie.
  4. Inštaláciou aplikácie LogmeOnce, Súhlasíte s tým, súhlas a rozumieme tomu v prípade akejkoľvek podozrivej činnosti, úspešný a / alebo neúspešný pokus(s) na prístup k vášmu účtu alebo zariadeniu, a / alebo zacielenie na LogmeOnce, alebo iný účet LogmeOnce(s) držiaky, a / alebo zariadenia(s) Aplikácia LogmeOnce spôsobí a aktivuje akcie, aby aktivovala Shocks ©.
  5. Súhlasíte a súhlasíte s tým, že program Shocks © môže na vašom zariadení spúšťať rôzne skripty, vykonať zmeny v konfigurácii zariadenia, nainštalovať a odinštalovať softvér, a vykonajte ďalšie zmeny v zariadení alebo účte, ktoré môžu byť potrebné pre logmeOnce, anti-hacking, a funkcie ochrany pred hrozbami.
  6. Súhlasíte a súhlasíte s tým, že si LogmeOnce ponecháte, a akýkoľvek zacielený účet, alebo nie sú zamerané, a všetci majitelia účtov bez akýchkoľvek škôd, právne kroky, súdne spory, a pod. atď. atď.
  7. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím nepokračujte vo vytváraní účtu LogmeOnce, alebo odinštalujte LogmeOnce a vymažte svoje údaje.
  8. Obsah a / alebo dáta, ktoré sa ukladajú alebo prenášajú prostredníctvom protokolu LogmeOnce Shocks ©, kontroluje program LogmeOnce s cieľom formulovať odpoveď na útočníka..
  9. Informácie a metadáta NIE sú sprístupnené právoplatným osobám (povolené) vlastník účtu.

 

ZBER INFORMÁCIÍ A METADÚT

  1. V prípade akejkoľvek podozrivej aktivity alebo neúspešného pokusu o prístup k týmto účtom, LogmeOnce Mugshot and Shocks © získa prístup k zariadeniu alebo účtu použitému na podozrivú aktivitu alebo neúspešný pokus, a načítať informácie a metadáta, ktoré sa používajú na formovanie vzorov činnosti. Tieto informácie a metadáta môžu obsahovať, ale nie sú obmedzené na:
    ● Obrázok nasnímaný predným fotoaparátom zariadenia;
   • ● Obrázok nasnímaný zadným fotoaparátom zariadenia;
   • ● Hlas používateľa zariadenia;
   • ● Video používateľa zariadenia;
   • ● IP adresy;
   • ● Identifikačné reťazce počítača alebo mobilného zariadenia (tj. typ zariadenia, ktoré sa použilo na prístup k účtu);
   • ● Čas a dátum prístupu k účtu;
   • ● Údaje GPS a ďalšie parametre; a
   • ● Vzory používania sa používajú na identifikáciu podozrivého správania a na upozornenie používateľov na možný neoprávnený prístup k ich účtom.
  1. LogmeOnce nezaručuje obnovenie obsahu a / alebo údajov, ktoré sú uložené alebo prenášané prostredníctvom vášho účtu alebo zariadenia.

 

AUTORIZOVANÝ A Neautorizovaný prístup

  1. Rozumiete a súhlasíte s tým, že zatiaľ čo aplikácia LogmeOnce Mugshot je navrhnutá tak, aby chránila vaše zariadenie alebo účet pred neoprávneným prístupom, LogmeOnce Mugshot bude podobne fungovať v prípade neúspešného pokusu o prístup osobami, ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu oprávnené na prístup k vášmu účtu alebo zariadeniu. Môže sa to týkať vás alebo akejkoľvek osoby, ku ktorej ste povolili alebo zakázali prístup.
  2. teda, či je prístup oprávnený alebo neoprávnený, LogmeOnce Mugshot bude plne fungovať v účte alebo zariadení, pre ktoré je LogmeOnce Mugshot aktivovaný.
  3. V prípade, že z dôvodu autorizovaného alebo neoprávneného prístupu, akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán, boli porušené alebo porušené práva na súkromie alebo akékoľvek príslušné právo, vy, nie LogmeOnce, bude výlučne zodpovedný za vyšetrovanie, obrana, vyrovnanie a splnenie všetkých takýchto nárokov na porušenie duševného vlastníctva.
  4. Je vašou výlučnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby informácie alebo údaje, ktoré sú uložené prostredníctvom LogmeOnce Mugshot, neporušovali autorské práva tretích strán, a nie je nezákonné alebo v rozpore s pravidlami a zásadami spoločnosti LogmeOnce. Odškodníte a zaistíte neškodnosť LogmeOnce, jeho rodičia, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, dôstojníkov, zamestnanci, agentov, partnerom a poskytovateľom licencií pred stratami, náklady, záväzky a výdavky (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) týkajúce sa alebo vyplývajúce z obsahu uložených údajov, alebo použitie produktov LogMeOnce.
  5. Prijímate výhradnú zodpovednosť za akékoľvek straty a / alebo škody, vrátane straty obsahu a / alebo údajov, spôsobené možnou nekompatibilitou, zmeny, chyby, mazanie súborov, poruchy, a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť vo vašom účte alebo zariadení, ako aj na ich hardvéri, softvér, systémy, aplikácie, súbory, funkcie, kódové sekvencie a ďalšie programy, okrem iného vrátane antivírusových programov a ukladacích programov alebo služieb v dôsledku použitia LogmeOnce Mugshot z dôvodu prístupu, autorizované a neautorizované.
  6. V žiadnom prípade nenesie LogmeOnce zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo poruchy spôsobené internými a / alebo externými prvkami funkčnosti LogmeOnce Mugshot., vrátane hardvéru alebo softvéru. LogmeOnce tiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď boli LogmeOnce Mugshot použité iným spôsobom, ako je určené v LogmeOnce, alebo iným zneužitím, z nedbanlivosti alebo nevhodným spôsobom (počítajúc do toho, ale bez obmedzenia,, používajte mimo odporúčaného prostredia) alebo používateľmi tretích strán.

 

ZÁKAZ PROTI ZÁPADU

  1. Dôrazne neodporúčame hacknúť systém kohokoľvek, akcie vigilante justice, a hack-backs. teda, súhlasíte s tým, že nikdy nebudete používať LogmeOnce na takéto akcie. V prípadoch, keď ste si vedomí akéhokoľvek protiprávneho konania proti systému kohokoľvek, dôrazne vám odporúčame, aby ste ich nahlásili a postúpili orgánom činným v trestnom konaní alebo vyšším orgánom.
  2. Napriek tomu, vzhľadom na obmedzenia súčasnej technológie a právnych rámcov, uznávame, že v civilnom a komerčnom internetovom prostredí existujú útočné schopnosti na obranné účely. Patria sem prípady, keď by zhromaždené informácie mohli byť obzvlášť užitočným dôkazom pre vyšší orgán, alebo ak bývalí známi, alebo, v prípade vlastníka firmy, bývalých zamestnancov, pristupujú k účtom bez povolenia.
  3. Pri používaní aplikácie LogmeOnce na účely podobné bezprostredne predchádzajúcemu odseku, napríklad zhromažďovanie údajov a informácií o votrelcoch, musíte si stiahnuť šifrovací modul a rozšírenie LogmeOnce. Za predpokladu, že budete súhlasiť s ich Podmienkami pre sťahovanie a inštaláciu. Poskytnuté ďalej, že budete súhlasiť s ostatnými príslušnými zákonmi a predpismi.
  4. Či už si stiahnete a nainštalujete šifrovací modul a rozšírenie LogmeOnce do svojho vlastného alebo iného systému, a po ktorom zhromaždia akýkoľvek obrázok alebo údaje, beriete na vedomie, že je to výsledok zadania nesprávnych používateľských údajov alebo pokusu o hacknutie. Súhlasíte tiež s tým, že akýkoľvek obrázok alebo údaje zhromaždené počas tohto procesu môže oprávnený vlastník účtu použiť na odhalenie vinníka alebo na zdieľanie týchto informácií s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo vyššími orgánmi.. V týchto prípadoch, ty s tým súhlasíš:
    a) Nebudeme niesť zodpovednosť za stratu údajov.
   • b) Nebudeme niesť zodpovednosť za prípadné napadnutie systému z akýchkoľvek dôvodov.
   • C) Nebudeme niesť zodpovednosť, ak bude LogmeOnce z akýchkoľvek dôvodov napadnutý.
   • d) Za všetky zhromaždené fotografie a údaje budete výlučne zodpovední vy, napríklad fotografia hackera, GPS, adresa, okrem iného.
  1. Odporúčame vám odovzdať všetky údaje o hackeroch alebo votrelcoch, ktoré ste zhromaždili, orgánom činným v trestnom konaní a príslušným orgánom.
  2. Ustanovenia o obmedzenej zodpovednosti a zrieknutie sa zodpovednosti v týchto podmienkach sa veľmi dobre uplatňujú na tieto ustanovenia o hack-back.

 

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB

  1. Pri prístupe alebo LogmeOnce, získate prístup k rôznym druhom informácií a materiálov. Obsah bude obsahovať informácie a materiály zverejnené vo verejnej oblasti webových stránok.
  2. Neskontrolovali sme to, a nemôže kontrolovať, všetky materiály, vrátane počítačového softvéru, ktorý nie je nami kryptograficky podpísaný, zverejnené v LogmeOnce, a preto nemôže byť zodpovedný za obsah tohto materiálu, použitie alebo účinky. Prevádzkou aplikácie LogmeOnce, nezastupujeme ani nenaznačujeme, že by sme schválili tam uverejnený materiál, alebo že veríme, že je tento materiál presný, užitočné alebo nezávadné.
  3. Zodpovedáte za prijatie potrebných preventívnych opatrení na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červy, Trójske kone, a ďalší škodlivý alebo deštruktívny obsah.
  4. Webové stránky a služby môžu obsahovať urážlivý obsah, neslušné, alebo inak nežiaduce, ako aj obsah obsahujúci technické nepresnosti, typografické chyby, a ďalšie chyby. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku použitia takéhoto obsahu návštevníkmi alebo v prípade jeho stiahnutia týmito návštevníkmi.

 

ŽIADNA POVINNOSŤ OPRAVOVAŤ CHYBY

  1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáme povinnosť opraviť chyby alebo chyby v LogmeOnce, ktoré vám boli poskytnuté, bez ohľadu na to, či nás o týchto chybách alebo chybách informujete alebo či sa o nich inak dozvieme.
  2. Môžeme poskytovať povinné aktualizácie LogmeOnce s upozornením alebo bez vás, aby sme zaistili nepretržitý výkon, bezpečnosť a stabilita LogmeOnce. Môžeme tiež sprístupniť ďalšie aktualizácie LogmeOnce, ktoré budete mať možnosť nainštalovať.
  3. Pokiaľ vám poskytujeme akékoľvek aktualizácie alebo vylepšenia, tieto sa považujú za súčasť LogmeOnce a vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia týchto Podmienok.

 

REKLAMY

  1. Bezplatnú verziu aplikácie LogmeOnce podporuje a zobrazuje reklamy.
  2. Naším cieľom je dodávať reklamu a iný komerčný alebo sponzorovaný obsah, ktorý je cenný pre našich používateľov a inzerentov. Dáte nám povolenie na použitie vášho mena, profilový obrázok, obsah, a informácie v súvislosti s komerčnými, sponzorované, alebo súvisiaci obsah (napríklad značka, ktorá sa vám páči) nami obsluhované alebo vylepšované.
  3. Bez vášho súhlasu neposkytujeme váš obsah ani informácie inzerentom.
  4. Vyhradzujeme si právo na tvorbu, zmeniť alebo vymazať obsah, frekvencia, trvanie, cieľ, umiestnenie a použitie reklám podľa nášho výlučného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia.
  5. Súhlasíte, že nebudete, akýmkoľvek spôsobom, blokovať, skryť alebo zmeniť reklamy. Vyhradzujeme si právo vymazať váš účet a pozastaviť vaše používanie LogmeOnce, pokiaľ to urobíme, z akehokolvek dovodu, verte, že ste sa pokúsili alebo boli úspešní v blokovaní, akýmkoľvek spôsobom skrývanie alebo pozmeňovanie reklám.
  6. Ak chcete používať LogmeOnce bez reklám, odporúčame vám stiahnuť si iba platené vydanie LogmeOnce $1 na mesačné použitie.

VLASTNÍCTVO TECHNOLÓGIE

  1. Rozumiete a potvrdzujete, že softvér, kód, proprietárne metódy a systémy používané na poskytovanie LogmeOnce a všetkých aktualizácií, ich vylepšenia (kolektívne, „Naša technológia“) sú: (a) chránené autorskými právami nami a / alebo našimi poskytovateľmi licencií podľa amerických a medzinárodných zákonov o autorských právach; (b) podlieha inému duševnému vlastníctvu a vlastníckym právam a zákonom; a (C) vlastníme my alebo naši poskytovatelia licencií.
  2. Naša technológia nemusí byť kopírovaná, upravené, reprodukované, opätovne zverejnené, vyslaný, prenášané, predané, ponúkané na predaj, alebo akýmkoľvek spôsobom redistribuované bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a predchádzajúceho písomného súhlasu našich príslušných poskytovateľov licencií. Musíte dodržiavať všetky oznámenia o autorských právach, informácie, a obmedzenia obsiahnuté alebo pripojené k akejkoľvek z našich technológií. Nič v týchto Podmienkach vám neudeľuje žiadne právo na doručenie kópie našej technológie alebo na získanie prístupu k našej technológii, pokiaľ to nie je všeobecne a bežne povolené prostredníctvom webovej stránky podľa týchto podmienok.. okrem toho, nič v týchto Podmienkach sa nebude považovať za poskytnutie, implicitne, estoppel alebo inak, licenciu na našu technológiu.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  1. Webové stránky sú chránené autorskými zákonmi, medzinárodné zmluvy o autorských právach, a všetky ďalšie príslušné zákony o duševnom vlastníctve. Vlastníme titul, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na webovú stránku. Naše meno, logá, a názvy spojené s webovou stránkou sú naše ochranné známky a nemôžu byť použité bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
  2. Ostatné mená a logá, ktoré môžete vidieť v súvislosti so Službami alebo na Webovej stránke, sú vlastníctvom tretích strán a nemôžu byť použité bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu.

PORUŠOVANIE AUTORSKÝCH PRÁV A POLITIKA DMCA

  1. Pretože žiadame ostatných, aby rešpektovali naše práva duševného vlastníctva, rešpektujeme práva duševného vlastníctva ostatných. Ak sa domnievate, že materiál, ktorý sa nachádza na nás alebo na ktorý odkazujeme, porušuje vaše autorské práva, Odporúčame vám informovať spoločnosť LogmeOnce v súlade s našim zákonom Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) Politika. Na všetky takéto oznámenia odpovieme, vrátane odstránenia materiálu porušujúceho autorské práva alebo zakázania všetkých odkazov na materiál porušujúci pravidlá. V prípade návštevníka, ktorý môže porušovať alebo opakovane porušovať autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva spoločnosti LogmeOnce alebo iných, môžeme, podľa nášho uváženia, ukončiť alebo odmietnuť prístup a používanie webových stránok. V prípade takého ukončenia, nebudeme mať povinnosť poskytnúť vrátenie akýchkoľvek čiastok, ktoré nám boli predtým vyplatené.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, Zrieknutie sa záruky

  1. TÝMTO VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB JE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. NIKDY MY, NAŠI ZAMESTNANCI, PRIDRUŽENÍ, AGENTI, POSKYTOVATELIA INFORMÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, OBCHODNÍCI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ZÁRUKA, ŽE SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO CHYBOVÉ ZADARMO; ŽIADNA Z AFORESAIDU NEDÁVA ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB, ALEBO NA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO OBSAH AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, SLUŽBA, POSKYTOVANÉ PRI SLUŽBÁCH. NIKDY Z NÁS NI ŽIADNY Z NAŠICH NEZÁVISLÝCH POSKYTOVATEĽOV SIEŤOVÝCH SLUŽIEB NEPREDSTAVUJÚ ANI ZÁRUKY, BUĎ VYJADRENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, TENTO PRÍSTUP BUDE DOSTUPNÝ Z VAŠEJ POLOHY.
  2. OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO TU, SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, „AKO K DISPOZÍCII“ ZÁKLAD BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VYJADRENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, POČÍTAJÚC DO TOHO, ALE NEMÁ OBMEDZENIE, ZÁRUKY NA NÁZOV ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ĎALŠIE AKO TIETO ZÁRUKY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ A VYLÚČIA, OBMEDZENIE ALEBO ÚPRAVA PODĽA ZÁKONOV PLATNÝCH PRE TIETO PODMIENKY. ŽIADNE ÚDAJE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ NÁS NEDÁVAJÚ, NAŠI ZAMESTNANCI, POSKYTOVATELIA INFORMÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, OBCHODNÍCI, LICENČNÍCI ALEBO PODOBNE, VYTVORÍ ZÁRUKU; NIKDY NESPOLIEHAJTE SA NA ŽIADNE TOTO INFORMÁCIE ALEBO PORADENSTVO.
  3. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEGLIGENCIE, MÔŽME, ALEBO Ktokoľvek iný, kto sa podieľa na tvorení, PRODUKCIA ALEBO DISTRIBÚCIA SLUŽIEB, BUĎTE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽITIA ALEBO NEMOŽNOSTI NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB VRÁTANE, ALE NEMÁ OBMEDZENIE, SPOĽAHLIVOSŤ VÁM NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PRI SLUŽBÁCH ALEBO TO, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z CHYB, OMISIE, PRERUŠENIA, VYMAZANIE SÚBOROV ALEBO E-mailových adries, CHYBY, VADY, VÍRUSY, MEŠKANIA V PREVÁDZKE, PRENOS, PORUŠENIE, KOMPROMIS, ZADARMO ÚTOK, D.O.S., Krádež dát, STRATA ÚDAJOV, ALEBO AKÉKOĽVEK ZLYHANIE VÝKONU, ČI AJ NEOBMEDZENÉ NA BOHOVÉ AKTY, Zlyhanie komunikácie, Krádež, ZNIČENIE ALEBO Neautorizovaný prístup k našim záznamom, PROGRAMY ALEBO SLUŽBY. PRETOŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, V TÝCHTO ŠTÁTOCH SA NAŠA ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZUJE NA NAJVÄČŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONOM.

OBSAH UŽÍVATEĽA

  1. Nesiete úplnú zodpovednosť za každú jednotlivú položku (váš „používateľský obsah“) ktoré zverejníte alebo inak verejne sprístupníte na webových stránkach alebo v Službách. Ako medzi vami a nami, zachovávate vlastníctvo a akékoľvek práva duševného vlastníctva k akýmkoľvek materiálom chráneným autorskými právami, ktoré sú obsiahnuté v užívateľskom obsahu.
  2. Poskytujete nám nevýhradné právo, bez licenčných poplatkov, plne hradené, plne sublicencovateľné, celosvetová licencia, na základe všetkých a všetkých vašich autorských práv a iných práv duševného vlastníctva súvisiacich s týmto užívateľským obsahom. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek takýto Užívateľský obsah alebo akékoľvek jeho odvodené diela fungujú (iné ako vaše osobné identifikačné údaje), môžu byť rozširované, distribuovaný, verejne zobrazené, reprodukované, použité, sublicencované, vyslaný, alebo zverejnené nami, a hľadali, zobrazené, tlačené alebo inak používané alebo využívané našimi zákazníkmi.
  3. Zaväzujete sa, že nebudete upravovať užívateľský obsah zverejnený ostatnými.
  4. Aj keď sa snažíme presadzovať tieto pravidlá u všetkých našich používateľov, môžete byť vystavení používateľskému obsahu, ktorý porušuje naše pravidlá alebo je inak urážlivý. Prístup na webovú stránku a služby vykonávate na svoje vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše vystavenie obsahu na webových stránkach alebo prostredníctvom služieb, či už porušuje naše pravidlá pre obsah alebo nie.
  5. Môžeme, ale nie sme povinní zrušiť váš účet a / alebo odstrániť používateľský obsah z webových stránok, ak zistíme alebo máme podozrenie, že vy alebo váš obsah porušujete tieto podmienky alebo príslušnú dohodu s urážlivým používateľom.(s). Použivateľské dáta
  6. Keď používate webovú stránku alebo služby, môže zhromažďovať alebo prijímať údaje, informácie a kód od vás a / alebo zariadení, kde používate LogmeOnce. Naše zásady ochrany osobných údajov, spolu s týmito Podmienkami, popisuje naše zhromažďovanie a používanie týchto údajov. Týmto vyjadrujete súhlas a súhlas s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov a so zhromažďovaním a používaním opísaným v týchto zásadách a týchto Podmienkach.

ZÁKAZNÍCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Táto časť sa bude uplatňovať, iba ak sa nachádzate v Európskej únii. Ak s nami chcete uzavrieť štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré sa týkajú nášho spracovania vašich informácií, môžete požiadať o dodatok o spracovaní údajov („DPA“) Formulár žiadosti o DPA, a vopred podpísaný DPA vám bude zaslaný na vykonanie.
  2. Ak sa na váš používateľský obsah vzťahujú právne predpisy EÚ o ochrane údajov a je spracovávaný nami ako spracovateľom údajov konajúcim vo vašom mene (ako kontrolór údajov), použijeme a spracujeme váš užívateľský obsah za účelom poskytovania služieb a plnenia našich povinností podľa zmluvy, a v súlade s vašimi pokynmi uvedenými v tejto dohode.
   Spätná väzba
  3. V prípade, že nám poskytnete nejaké nápady, myšlienky, kritiky, navrhované vylepšenia alebo iná spätná väzba (kolektívne „spätná väzba“), súhlasíte s tým, že môžeme použiť Spätnú väzbu na úpravu našich produktov a služieb, a že vám nevznikne žiadna náhrada, vrátane akýchkoľvek licenčných poplatkov týkajúcich sa produktu alebo služby, ktorá obsahuje vašu spätnú väzbu.
  4. Poskytujete nám celosvetovo, bez licenčných poplatkov, plne hradené, večný, neodvolateľná licencia na použitie, množiť sa, upraviť, preložiť, distribuovať, hrať, displej, dovoz, sell, ponuka na predaj, urobiť, uskutočnili a inak využívajú spätnú väzbu v akejkoľvek podobe, médiá, alebo technológie, či už teraz známe alebo ďalej vyvinuté, a umožniť ostatným, aby robili to isté. To platí pre spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete prostredníctvom akejkoľvek metódy komunikácie s nami, pokiaľ s vami neuzavrieme samostatnú dohodu, ktorá ustanovuje inak.
   VAŠA ZODPOVEDNOSŤ
  5. Nesiete výlučnú zodpovednosť za obsah používateľa, Údaje používateľa a vaše používanie služby LogmeOnce. Nepodporujeme užívateľský obsah ani údaje používateľa, nie sú povinní monitorovať akýkoľvek užívateľský obsah alebo užívateľské údaje, a nepreberáte žiadnu zodpovednosť za tieto materiály. V každom prípade, LogmeOnce si vyhradzuje právo odstrániť alebo zakázať prístup k akémukoľvek užívateľskému obsahu alebo užívateľským údajom bez zodpovednosti za vás z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane zohľadnenia zmien v LogmeOnce alebo Limitoch používania alebo zabránenia porušenia týchto Podmienok, poškodiť ostatných používateľov, alebo zodpovednosť voči tretím stranám. Spoločnosť LogmeOnce môže tieto kroky vykonať bez predchádzajúceho oznámenia vám alebo akejkoľvek tretej strane. Odstránenie alebo zablokovanie prístupu k týmto materiálom bude podľa nášho výhradného uváženia, a nesľubujeme, že odstránime alebo zakážeme prístup k akémukoľvek konkrétnemu používateľskému obsahu alebo používateľským údajom. Ste výhradne zodpovední za udržiavanie dodatočnej zálohy používateľského obsahu a akýchkoľvek používateľských údajov, a LogmeOnce nezodpovedá za stratu alebo zničenie týchto materiálov.

VAŠE ZÁRUKY A ODŠKODNENIE

  1. Zaručujete a prehlasujete, že máte zákonnú moc a oprávnenie súhlasiť s týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Týmto súhlasíte, že nás budete neškodne chrániť, a na svoje náklady zvládnuť a brániť, akýkoľvek nárok a obhajoba akejkoľvek žaloby tretej strany, ktorá nám bola vznesená z dôvodu porušenia týchto Podmienok. Budete platiť všetky škody a náklady priznané v tejto žalobe. Budete sa brániť, odškodniť, a podrž nás (a naši dôstojníci, riaditelia, zamestnancov a agentov) neškodný z akýchkoľvek výdavkov alebo nákladov vyplývajúcich z predvolania tretej strany alebo povinného právneho poriadku alebo procesu, ktorý požaduje vaše informácie alebo údaje, počítajúc do toho, bez obmedzenia, okamžitá platba všetkých nákladov (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) tým vznikli. V prípade takéhoto predvolania alebo povinného právneho poriadku alebo procesu, tiež súhlasíte s tým, že nám zaplatíte čas, ktorý majú naši zamestnanci v reakcii na takéto predvolanie alebo povinný právny poriadok alebo proces tretej strany, za naše vtedy platné sadzby.
  2. Vy to zastupujete a zaručujete (ja) vaše používanie Webovej stránky bude v prísnom súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov LogmeOnce, s týmito Podmienkami a so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek miestnych zákonov alebo predpisov vo vašej krajine, štát, mesto, alebo inej vládnej oblasti, týkajúce sa správania online a prijateľného obsahu, a vrátane všetkých príslušných zákonov týkajúcich sa prenosu technických údajov exportovaných z USA alebo krajiny, v ktorej žijete) a (ii) vaše použitie Webovej stránky neporuší alebo nezneužije práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.

ODKAZY NA TRETIE STRANY

  1. LogmeOnce môže byť prepojený s az webových stránok a služieb tretích strán, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nie sme zodpovední za obsah, odkazy, zmeny a aktualizácie u týchto tretích strán. Takéto odkazy poskytujeme iba pre pohodlie, a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená naše schválenie. Zodpovedáte za prijatie potrebných preventívnych opatrení na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červy, Trójske kone, a ďalší škodlivý alebo deštruktívny obsah. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek škody vyplývajúce z vášho používania webových stránok a webových stránok, ktoré nie sú súčasťou LogmeOnce.

 

SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN

  1. Niektoré časti LogmeOnce obsahujú technológiu, softvér, a údaje vo vlastníctve tretích strán a licencované spoločnosti LogmeOnce na použitie a ďalšiu distribúciu na základe licencií typu open-source a komerčných licencií a v súlade s ich podmienkami.. Bez ohľadu na akékoľvek podmienky vašej licenčnej zmluvy s nami, súhlasíte s podmienkami týchto licencií tretích strán. Zoznam licencií tretích strán nemusí byť úplný a môže sa z času na čas aktualizovať. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, upraviť, vymeniť, alebo pridať do ktorejkoľvek časti tohto zoznamu. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zoznam, či neobsahuje zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k LogmeOnce po zverejnení akýchkoľvek zmien v zozname predstavuje prijatie týchto zmien.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

  1. Výhody našich služieb vám môžeme poskytnúť iba tým, že budete obchodovať cez internet, a preto potrebujeme, aby ste súhlasili s tým, že vám poskytujeme Komunikáciu elektronicky. Táto časť vás informuje o vašich právach pri elektronickom prijímaní oznámení od nás.
  2. Na zmluvné účely, vy (ja) súhlas s prijímaním oznámení od nás v elektronickej podobe; a (ii) súhlasíte s tým, že všetky obchodné podmienky, dohody, oznámenia, Dokumenty, zverejnenia, a ostatná komunikácia („Komunikácia“) ktoré vám poskytujeme elektronicky, aby sme uspokojili všetky zákonné požiadavky, ktoré by takáto komunikácia uspokojila, ak by bola písomná. Váš súhlas s prijímaním Komunikácií a elektronickým obchodom, a náš súhlas, že tak urobíme, sa vzťahuje na všetky vaše interakcie a transakcie s nami. Vyššie uvedené nemá vplyv na vaše práva, ktorých sa nemožno vzdať.
  3. Kópiu týchto Podmienok môžete tiež získať prístupom na túto webovú stránku. Svoj súhlas s elektronickým prijímaním Komunikácií môžete odvolať kontaktovaním nás. Ak svoj súhlas odvoláte, od toho času dopredu, musíte prestať používať webovú stránku a služby. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na právnu platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek záväzkov alebo poskytovaných elektronických komunikácií alebo obchodov uskutočňovaných medzi nami pred tým, ako odvoláte svoj súhlas. Neustále nás informujte o akýchkoľvek zmenách vo vašej e-mailovej alebo poštovej adrese, aby ste naďalej dostávali všetku komunikáciu bez prerušenia.

SECURITY

  1. Pri ochrane osobných údajov, ktoré nám sú poskytované, sa riadime všeobecne prijatými priemyselnými normami, ako počas prenosu, tak aj keď ho dostaneme. Žiadny spôsob prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania, je 100% zabezpečiť, však. Preto, zatiaľ čo sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť počas prenosu.

VLÁDA POUŽÍVANIE

  1. LogmeOnce je komerčný počítačový softvér. Ak ste agentúra, oddelenie, alebo iný subjekt vlády Spojených štátov, použitie, duplikácia, rozmnožovanie, uvoľnenie, úprava, prezradenie, alebo prevod LogmeOnce, alebo akákoľvek súvisiaca dokumentácia akéhokoľvek druhu, vrátane technických údajov a manuálov, je týmito podmienkami obmedzená v súlade s federálnym nariadením o akvizícii 12.212 pre civilné účely a Dodatok k nariadeniu o federálnom nadobudnutí obrany 227.7202 na vojenské účely. LogmeOnce bol vyvinutý úplne na súkromné ​​náklady. Akékoľvek ďalšie použitie je zakázané.

VÝVOZNÉ OBMEDZENIA

  1. Na spoločnosť LogmeOnce sa vzťahujú vývozné obmedzenia vlády Spojených štátov a dovozné obmedzenia niektorých zahraničných vlád, a súhlasíte s tým, že budete pri svojom prístupe alebo používaní LogmeOnce dodržiavať všetky príslušné vývozné a dovozné zákony a nariadenia. Ty nebudeš (a neumožní žiadnej tretej strane) odstrániť alebo vyviezť zo Spojených štátov alebo povoliť vývoz alebo opätovný vývoz ktorejkoľvek časti LogmeOnce alebo jej priameho produktu: (a) do (alebo štátnemu príslušníkovi alebo rezidentovi krajiny) akákoľvek krajina, na ktorú sa vzťahuje embargo alebo terorizmus; (b) komukoľvek v USA. Tabuľka zamietavých objednávok ministerstva obchodu alebo USA. Zoznam osobitne určených štátnych príslušníkov ministerstva financií; (C) do ktorejkoľvek krajiny, do ktorej je obmedzený alebo zakázaný takýto vývoz alebo opätovný vývoz, alebo v prípade ktorých vláda Spojených štátov alebo akákoľvek ich agentúra vyžaduje vývoznú licenciu alebo iný vládny súhlas v čase vývozu alebo opätovného vývozu bez predchádzajúceho získania takejto licencie alebo súhlasu; alebo (d) inak v rozpore s obmedzeniami vývozu alebo dovozu, zákony alebo nariadenia USA alebo akejkoľvek zahraničnej vlády, agentúra alebo orgán. Vy to zastupujete a zaručujete (ja) nenachádzate sa v, pod kontrolou, alebo štátny príslušník alebo rezident akejkoľvek zakázanej krajiny alebo na zozname zakázaných strán a (ii) že žiadny z používateľských obsahov ani používateľských údajov nie je kontrolovaný podľa amerických predpisov o medzinárodnom obchode so zbraňami. LogmeOnce sa nesmie používať na projektovanie alebo vývoj jadra, chemická látka, alebo biologické zbrane alebo raketová technológia bez predchádzajúceho súhlasu vlády Spojených štátov.

UKONČENIE A POZASTAVENIE

  1. Váš účet alebo prístup k LogmeOnce môžeme zrušiť alebo pozastaviť, bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane toho, či to v dobrej viere určíme: (a) porušili ste tieto Podmienky, (b) porušili ste práva tretích strán alebo akékoľvek príslušné zákony, pravidlá alebo nariadenia, (C) už LogmeOnce aktívne nepoužívate, alebo (d) ste nezaplatili dlžné poplatky. Tieto opravné prostriedky sú doplnkom všetkých ďalších opravných prostriedkov, ktoré môžeme mať na základe zákona, vo vlastnom imaní alebo inak.
  2. Urobíme rozumný pokus, aby sme vás informovali o akomkoľvek ukončení alebo pozastavení vášho prístupu k LogmeOnce pomocou informácií vo vašom účte alebo prostredníctvom samotného LogmeOnce.. však, vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť prístup k LogmeOnce, s oznámením alebo bez oznámenia.

Účinok ukončenia

  1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že po pozastavení, ukončenie alebo vypršanie platnosti vašej schopnosti pristupovať k LogmeOnce prestane a že nebudeme mať žiadnu povinnosť takéto veci ukladať ani vám ich poskytovať. Ak ukončíme váš prístup k LogmeOnce, vaše licenčné práva zaniknú a vy musíte: (ja) okamžite prestať používať príslušné LogmeOnce a (ii) vymazať (alebo, na našu žiadosť, návrat) všetky kópie príslušného LogmeOnce, ktoré máte k dispozícii (Ak nejaký).

Prežitie

  1. Všetky podmienky týchto Podmienok zostanú v platnosti aj po pozastavení, ukončenie alebo uplynutie platnosti, okrem práv, ktoré vám boli udelené na základe vašich práv na používanie.

 

PRÁVNE SPORY

  1. PREČÍTAJTE SI POZORNE TÚTO SEKCIU. OVPLYVŇUJE VAŠE PRÁVNE PRÁVA, VRÁTANE VÁŠHO PRÁVA NA PODANIE ZÁKONA NA SÚDE. Vy a spoločnosť LogmeOnce súhlasíte s tým, že tieto podmienky ovplyvňujú medzištátny obchod a že výklad a presadzovanie týchto ustanovení arbitráže upravuje federálny zákon o rozhodcovskom konaní.. Táto časť má byť interpretovaná obšírne a riadi všetky spory vrátane, ale nielen, nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiacich., akýkoľvek LogmeOnce, a / alebo akýkoľvek aspekt vzťahu medzi nami, či sú tieto nároky založené na zmluve, delikt, štatút, podvod, skreslenie údajov alebo iná právna teória, vznikli pred týmito Podmienkami alebo akoukoľvek predchádzajúcou dohodou, alebo vznikli po ukončení týchto Podmienok. Jediné výnimky z tohto ustanovenia o povinnom rozhodcovskom konaní sú opísané v pododdiele „Výnimky“ nižšie. Súhlasom s týmito podmienkami alebo používaním LogmeOnce, zaväzujete sa s nami vyriešiť všetky spory nasledovne:

Počiatočné riešenie sporu

  1. Väčšinu sporov je možné vyriešiť bez použitia súdnych sporov. Pred začatím arbitráže, strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie na urovnanie sporu, nárok, otázka, alebo nesúhlas priamo prostredníctvom konzultácie s oddelením podpory LogmeOnce. Môžete sa obrátiť na naše oddelenie podpory na adrese [email protected]

Záväzná arbitráž

  1. Ak strany nedosiahnu dohodnuté riešenie v lehote tridsiatich (30) dní od času začatia neformálneho riešenia sporu podľa vyššie uvedeného ustanovenia, potom ktorákoľvek zo strán môže začať záväzné rozhodcovské konanie ako jediný prostriedok na riešenie sporov. Konkrétne, všetky spory (okrem iného vrátane akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo súvisiacich s týmito Podmienkami a / alebo akýmkoľvek aspektom vzťahu medzi nami) budú s konečnou platnosťou vyriešené záväzným rozhodcovským konaním vedeným JAMS v súlade s Pravidlami zjednodušeného rozhodcovského poriadku JAMS pre nároky, ktoré nepresahujú $250,000 a komplexné rozhodcovské pravidlá a postupy JAMS pre prevyšovanie nárokov $250,000 účinné v čase začatia arbitráže. Rozhodca, a nie ziadna federalna, štát, alebo miestny súd alebo agentúra, bude mať výlučné oprávnenie riešiť všetky spory, ktoré vzniknú z tlmočenia alebo sa ho týkajú, použiteľnosť, vymáhateľnosť, alebo formovanie týchto Podmienok (vrátane Zásad ochrany osobných údajov) vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek tvrdenia, že všetky alebo niektoré časti týchto Podmienok sú neplatné alebo zrušiteľné, či je nárok predmetom arbitráže, alebo otázka zrieknutia sa sporu. Rozhodca je splnomocnený poskytnúť akúkoľvek úľavu, ktorá by bola k dispozícii na súde podľa zákona alebo podľa spravodlivosti. Rozhodcovský nález musí byť písomný a pre strany záväzný a môže byť vydaný ako rozsudok ktoréhokoľvek súdu s príslušnou jurisdikciou.
  2. Začať arbitráž, musíte urobiť nasledovné: (a) Napíšte požiadavku na arbitráž, ktorá obsahuje popis nároku a výšku škody, ktorú sa snažíte získať (kópiu požiadavky na arbitráž nájdete na www.jamsadr.com); (b) Zašlite tri kópie žiadosti o arbitráž, plus príslušný poplatok za podanie, na JAMS, Dve centrá Embarcadero, súprava 1500, san francisco v Kalifornii 94111; a (C) Jedno vyhotovenie Žiadosti o arbitráž nám zašlite na adresu 1 2010 Corporate Ridge, súprava 700, McLean, Virginie 22102, USA., Washington, D.C.. Metropolitná oblasť. ATTN: Generálna rada.

Zrieknutie sa skupinovej žaloby

  1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že arbitráž sa bude viesť iba na základe ich individuálnych možností, a nie ako skupinová žaloba alebo iná zástupná žaloba, a strany sa výslovne vzdávajú svojho práva podať hromadnú žalobu alebo požiadať o skupinovú žalobu. VY A LOGMEONCE SÚHLASÍTE, ŽE KAŽDÝ MÔŽE PRINÁŠAŤ REKLAMÁCIE PROTI TÝM ostatným IBA VO VAŠEJ ALEBO JEJ JEDNOTLIVEJ KAPACITE, A NIE AKO ČLEN TLAČIARNE ALEBO TRIEDY V ŽIADNOM PRESUNOVANOM TRIEDE ALEBO ZASTUPOVACOM KONANÍ. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vyššie uvedené pravidlá JAMS vylučujú akékoľvek pravidlá alebo postupy upravujúce alebo povoľujúce hromadné žaloby. Ak ktorýkoľvek súd alebo rozhodca rozhodne, že vzdanie sa skupinovej žaloby uvedené v tomto odseku je neplatné alebo nevymáhateľné z akýchkoľvek dôvodov alebo že arbitráž môže pokračovať na hromadnej báze, potom sa ustanovenia arbitráže uvedené v tejto časti Rozhodcovské konanie a vzdanie sa skupinových žalôb budú považovať za neplatné v celom rozsahu a strany sa budú považovať za strany, ktoré sa nedohodli na rozhodovaní sporov..

Náklady

  1. Pokiaľ registračný poplatok za arbitráž presahuje náklady na podanie žaloby, LogmeOnce uhradí ďalšie náklady. Ak rozhodca zistí, že rozhodcovské konanie je neseriózne, LogmeOnce uhradí poplatky fakturované spoločnosťou JAMS, vrátane poplatkov za registráciu a arbitra a výdavkov na sluch, ktoré fakturujú. Ak rozhodcovské pravidlá a / alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, nesiete zodpovednosť za poplatky za svoje právne zastúpenie.

Miesto rozhodcovského konania

  1. Ak ste obyvateľom Spojených štátov, akékoľvek arbitrážne rokovania sa môžu konať v kraji, v ktorom máte bydlisko v čase podania žiadosti, alebo na inom mieste, na ktorom sa strany vzájomne dohodnú.
  2. Pre obyvateľov mimo USA, každá arbitráž sa začne v štáte Virgínia, Spojené štáty americké, a vy a LogmeOnce súhlasíte s podriadením sa osobnej jurisdikcii ktoréhokoľvek federálneho alebo štátneho súdu v okrese McLean, Virginie s cieľom prinútiť arbitráž, prerušiť konanie pred arbitrážou, alebo na potvrdenie, upraviť, vypratať, alebo vyniesť rozsudok nad nálezom zadaným rozhodcom. Ak je váš nárok na $50,000 alebo menej, ktorákoľvek zo strán sa môže rozhodnúť zúčastniť sa pojednávania telefonicky, videograficky alebo osobne. Vypočutia sa môžu konať aj telefonicky alebo videograficky, ako je stanovené v príslušných pravidlách JAMS.

Výnimky

● Bez ohľadu na niečo, čo by bolo v rozpore v tejto časti Rozhodcovské konanie a skupinová žaloba: (a) ktorákoľvek zo strán môže podať návrh na začatie konania, určenia platnosti alebo iné nároky vyplývajúce alebo súvisiace s porušením alebo platnosťou práv duševného vlastníctva (okrem práv na súkromie alebo publicitu) v akomkoľvek stave, federálny alebo medzinárodný súd alebo správny orgán s jurisdikciou pre tieto nároky; (b) ktorákoľvek zo strán sa môže domáhať riešenia sporov alebo sporov v rámci jurisdikcie tohto súdu na súde pre malé spory; a (C) ak ste obyvateľom Európskej únie a ste nespokojní so spôsobom, akým sme riešili vaše obavy týkajúce sa našich postupov pri ochrane osobných údajov, tieto nároky môžete riešiť podľa našich zásad ochrany osobných údajov.

30-Právo zrušiť deň

  1. Máte právo odhlásiť sa a nie ste viazaní touto časťou Rozhodcovského súdu a Zrieknutia sa hromadnej žaloby zaslaním (z e-mailovej adresy zaregistrovanej vo vašom účte) písomné oznámenie o vašom rozhodnutí odhlásiť sa na [email protected] s predmetom, „ODSTÚPENIE OD ZRUŠENIA ROZHODNUTIA O ROZHODNUTÍ A TRIEDE“ a vaše celé meno a priezvisko. Výpoveď musí byť odoslaná do tridsiatky (30) dni prvého použitia LogmeOnce, inak ste povinní rozhodovať spory v súlade s podmienkami tohto ustanovenia o povinnom rozhodcovskom konaní. Ak sa odhlásite z týchto ustanovení o rozhodcovskom konaní, LogmeOnce tiež nebude nimi viazaný.

Zmeny v tejto časti

  1. Ak ste sa neodhlásili z tejto časti Rozhodcovské konanie a Zrieknutie sa skupinových akcií a LogmeOnce urobí v tejto časti ďalšie zmeny. (okrem zmeny našej adresy s oznámením), môžete odmietnuť akúkoľvek takúto zmenu v rámci 30 dní od zmeny zaslaním písomného oznámenia (z e-mailovej adresy zaregistrovanej vo vašom účte) na [email protected] s predmetom „ODSTAŤ ZMENY ZRUŠENIA ROZHODČIA A TRIEDY“ a vaše celé meno a priezvisko. Ak sa odhlásite zo zmien v tejto časti, LogmeOnce tiež nebude týmito zmenami viazaný, a zmluvné strany sa dohodli, že budú rozhodovať akékoľvek spory v súlade s časťou Rozhodcovské konanie a Zrieknutie sa skupinovej žaloby účinnou pred takouto odmietnutou zmenou. Ak súd alebo rozhodca rozhodne, že tento odsek nie je vykonateľný alebo platný, potom bude tento odsek oddelený od zvyšku tejto časti Rozhodcovské konanie a Zrieknutie sa skupinovej žaloby, a súd alebo rozhodca použije prvú existujúcu sekciu arbitráže a skupinovej žaloby po tom, čo ste začali používať LogmeOnce.

Dodatočné podmienky

● Zmluvné strany to chápu, chýba toto ustanovenie o povinnom rozhodcovskom konaní, mali by právo žalovať na súde a mať súdny proces pred porotou. Ďalej to chápu, v niektorých prípadoch, náklady na arbitráž by mohli presiahnuť náklady na súdne spory a právo na objavenie môže byť v arbitráži obmedzenejšie ako na súde. Táto sekcia Rozhodcovské konanie a Zrieknutie sa skupinových akcií zostane v platnosti aj po ukončení vášho Účtu, LogmeOnce alebo tieto Podmienky.

OZNAM

  1. Akékoľvek oznámenie podľa týchto Podmienok musí byť podané písomne. Môžeme vám poslať oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty na vašu e-mailovú adresu zaznamenanú vo vašom účte, písomnou komunikáciou zaslanou prvotriednou poštou, alebo kuriérskou službou na vašu adresu zaznamenanú na vašom účte. Takéto oznámenie sa bude považovať za prijaté po odoslaní.
  2. Súhlasíte s prijímaním všetkej komunikácie, dohody, a oznámenia, ktoré poskytujeme v súvislosti s akýmkoľvek LogmeOnce („Komunikácia“) elektronicky, aj prostredníctvom e-mailu, text, upozornenia v aplikácii, alebo zverejnením na webovej stránke LogmeOnce alebo v iných častiach LogmeOnce. Súhlasíte s tým, že všetka Komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, spĺňa všetky zákonné požiadavky, aby bola takáto komunikácia písomná. Ďalej súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za to, že ste nedostali oznámenia, ak nebudete mať informácie o svojom účte presné a úplné alebo ak filtrujete našu komunikáciu.
  3. Pokiaľ nie sú tieto Podmienky, Pravidlá ochrany osobných údajov alebo príslušné pokyny vám konkrétne umožňujú kontaktovať nás inými prostriedkami, musíte použiť akékoľvek oznámenie súvisiace s týmito Podmienkami poštou cez noc na adresu 2010 Corporate Ridge, súprava 700, McLean, Virginie 22102, USA. (Washington, D.C.. Metropolitná oblasť), Attn: Generálna rada, s kópiou e-mailom na adresu [email protected], s predmetom: ATTN: GENERÁLNA RADA. Vaše oznámenia sa budú považovať za dané po našom prijatí vašej pošty.

GENERAL

 1. Podmienky a zásady ochrany osobných údajov a licenčná zmluva s koncovým používateľom zahŕňajú celú dohodu medzi vami a nami, ktorá sa týka LogmeOnce, a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné ústne alebo písomné oznámenia, návrhy a vyhlásenia týkajúce sa Služieb alebo akýchkoľvek iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.
 2. Ak sa zistí, že niektorá zmluva alebo ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné ako celok alebo čiastočne, potom bude takáto neplatná alebo nevymáhateľná zmluva alebo ustanovenie vypustené z týchto Podmienok a nebude mať vplyv na vykonateľnosť alebo platnosť iných zmlúv alebo ustanovení týchto Podmienok alebo ich častí a nebude ich ovplyvňovať alebo zhoršovať..
 3. Všetky indexy, titulov, nadpisy predmetov, názvy sekcií, a podobné položky sú poskytované za účelom referencie a pohodlia a nie sú zamýšľané ako vyčerpávajúce, definitívne, alebo ovplyvniť význam alebo rozsah týchto Podmienok.
 4. Žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie, alebo medzi vami existuje agentúrny vzťah v dôsledku týchto podmienok alebo vášho používania služieb.
 5. Ak navštevujete z akéhokoľvek iného regiónu zákony, ktoré upravujú zhromažďovanie a používanie údajov, Upozorňujeme, že súhlasíte s prenosom vašich informácií do Spojených štátov a so spracovaním po celom svete. Poskytnutím svojich informácií vyjadrujete súhlas s akýmkoľvek prenosom a spracovaním v súlade s týmito podmienkami.
 6. Vaše práva podľa týchto Podmienok nemôžete postúpiť žiadnej strane. Naše práva podľa týchto Podmienok môžeme postúpiť bez podmienky.
 7. Tieto podmienky budú záväzné a budú platiť v prospech strán, ich nástupcov a povolených prísediacich.
 8. Podľa týchto Podmienok nepodnikneme žiadne kroky, žiadne vzdanie sa práva, či už výslovné alebo implikované z ktoréhokoľvek ustanovenia alebo práva v týchto Podmienkach alebo z ich porušenia, a žiadne to, že si neuplatníme alebo nevymôžeme niektoré z našich práv podľa týchto Podmienok, nebude predstavovať pokračujúce vzdanie sa tohto ustanovenia, správny, porušenie alebo vzdanie sa práva, či podobné.
 9. Ak ste obyvateľom Kalifornie, zriekate sa kalifornského občianskeho zákonníka § 1542, ktorý hovorí: „Všeobecné prepustenie sa nevzťahuje na nároky, o ktorých veriteľ v čase uskutočnenia prepustenia nevie alebo nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech., ktoré, ak sú ním známe, museli mať podstatný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom. ““
 10. Beriete na vedomie, že máme právo na základe tohto rozhodnutia požiadať o súdny príkaz, Ak je to nevyhnutné, zastaviť alebo zabrániť porušeniu svojich povinností z tejto dohody.
 11. Tieto Podmienky a naše právne povinnosti vyplývajúce z nich podliehajú zákonom štátu Virgínia, USA., bez ohľadu na vašu polohu. Týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom konania federálnych a štátnych súdov v štáte Virginia, USA., vo všetkých sporoch vyplývajúcich zo Služieb alebo súvisiacich so Službami.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto dohody nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected].

LogmeOnce
2010 Corporate Ridge, súprava 700,
McLean, Virginie 22102, USA.
(Washington, D.C.. Metropolitná oblasť)
telefón: 1-800-935-4619
fax: (866) 732-0324

mixér bitcoinov kryptomixér najlepší bitcoinový mixér