ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານປອດໄພແລ້ວ

ໂດຍບໍ່ມີ LogMeOnce?

Thumbnail

ທາງເລືອກໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບສະດວກ

LogMeOnce ເຮັດວຽກກັບບັນຊີຂອງທ່ານແລະໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍວິທີການທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການຮົບກວນ.

Thumbnail

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ iOS ແລະ Android

LogMeOnce ເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານທັງຫມົດເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານມີກັບສິ່ງທີ່ you need.

Thumbnail

Serious security everywhere

Do you use services like Dropbox, AmazonS3, iCloud or others? LogMeOnce can also encrypt your data to protect it in the cloud.

Thumbnail

Clear pricing, flexible options

Pay for only the features you want to use, or bundle all of our services for a monthly plan that’s about the cost of a fancy coffee.

01 Without LogMeOnce

Don’t be an Easy Target

My passwords have been Cracked, Stolen and Hacked, are you saying, How Secure is my Password?. Fraud and identity theft starts with users like me who may be employing weak or easy to guess passwords.I could have prevented hackers from capturing one of my passwords and easily find a way to daisy chain to pick my other remaining passwords! Now, I can’t even log in to my own accounts, and I am locked out. I am infuriated.

scray man

01 With LogMeOnce

Convenience + Security

Protect your Credentials. Enjoy secure computing while protecting your passwords and IDs with Military-Grade encryption technology.It’s that simple. Get out-of-the-box integration with popular applications, including Google Apps, Salesforce.com and many more. Simply pick your App from our catalog and you are ready to go. Greater security and speedy implementation means a better return on your investment and a faster time to value. Convenience + Security. And, It’s Free.

no password problem

02 Without LogMeOnce

Exposed Passwords

Unless you have already purchased and correctly installed expensive encryption products, your user names and passwords are stored in a readable format, in your own computer. It’s like a sitting duck, waiting for a hunter or hacker to collect your access credentials in seconds. Have you acquired high-grade encryption software for everyone in your household or team?

passwrd encription

02 With LogMeOnce

Encryption that Military Kills for

Get out-of-the-box security with LogmeOnce, and protect your passwords. LogmeOnce employs Advanced security encryption technologies such as AES and SHA-512. It is preconfigured and run in the background. You don’t have to do anything!

after encryption

03 Without LogMeOnce

Multiple Login Challenges

Do you have more than one web account? Then, logging into your accounts requires multiple passwords, multiple user IDs, and sometimes even more. Accessing each App you would need to first open a browser tab, and then type in each and every Web URL, user name or even password. With your existing method of accessing your accounts, there are too many steps. With an abundance of accounts come too many challenges.

login area

03 With LogMeOnce

Easily Login with Dashboard

LogmeOnce is the cleanest and clearest way to protecting your passwords. Get out-of-the box security and pre-integrated web Apps with a user friendly dashboard. Auto- login to all of your Apps with a single click. Our simple dashboard is the gathering place for all of your Apps. From this centralized location, securely access and launch any of your Apps and web accounts. That’s right, using LogmeOnce, with a single click, automatically log into all your sites and apps without compromising your security.

LMO CP

04 Without LogMeOnce

Who has access to my passwords?

It’s great that I can create strong passwords with the help of LogmeOnce. Now that my passwords are strong, I am concerned that anybody, or LogmeOnce’s computer servers or staff may have access to my passwords.

question mark

04 With LogMeOnce

Only You know your Password

Nobody has access to a user’s password not even LogmeOnce. Your information is kept private because your password and associated information are all encrypted with a unique key. Each user has his or her own access and encryption key, and no one else knows what that key is. LogmeOnce’s employees and servers do not have access to your credentials. With multi-factor authentication, users can build multiple layers of security in order to enhance and secure any access to their data. Check “How LogmeOnce Works” to see how your data is stored and protected.

tick

05 Without LogMeOnce

Where are my Passwords? How Secure Is My Password?

I am stunned to know that as a general rule, whether I like it or not, passwords are typically laying around in any computer! I did not even know that It’s easily accessible by anyone. I guess it’s like a sitting duck waiting to be killed… I now feel that I am really vulnerable, because;

 • My passwords may be weak
 • Not sure how to hide them in my system
 • Not sure where they are stored in my PC
 • It’s scary that weak passwords are easily cracked
 • Passwords may be part of a hacker dictionary
 • More scary, I save them in my note book
 • Can’t remember my old password

Well what you explained above is great but. Just to make sure, let me ask this question one more time. Please explain to me where my passwords actually are?

password vault manager

05 With LogMeOnce

Don’t leave your Passwords on Your Computer

Before anything, please use LogmeOnce Password Calculator and convert your weak passwords to Strong Passwords. It’s free and simple to use.

Furthermore, with LogmeOnce, you get to Encrypt, Hash, and Mask your user IDs and Passwords, using a key, which YOU and only YOU know it.This protected package is then saved in the secure cloud at Amazon Cloud Web Services (AWS). And, this is why LogmeOnce and numerous global organizations are leveraging Amazon Web Services for its secure storage, scalable and high availability cloud technology.

Following are more examples of companies leveraging Amazon Web Services to provide secure cloud computing;
IBM, PBS, Newsweek, Hitachi Systems, BSIL, Gol Airlines, The Guardian, Ericsson, European Space Agency, Yelp, Autodesk, Inc., Engine Yard, GatherSpace, GeneXus, HashCube, HootSuite, HostedFTP, Hotelogix, Channel Dynamix, Ci&T, Cirrhus9, DNAnexus, Arcus Global, Mainichi Newspapers, Ask.fm, Assay Depot, Autodesk, Inc., BackType, Banro, barcoo, BigDoorand Classle.

For example, through AWS Cloud NASA/JPL brings you closer to Mars:

mars

06 Without LogMeOnce

Dangers of Weak Password, How Strong is my Password

If you see your password below, STOP!
If you are using similar type of weak passwords, immediately go change your password — before you forget. It takes only few seconds to crack these type of weak passwords

Time to Crack: 1 second

forbes

06 With LogMeOnce

LogmeOnce Strong Passwords

LogmeOnce Password Calculator automatically creates andsuggests strong passwords. For example “four grizzly bears” can be “4 Grizzly Bears!” which takes six quadrillion years to be cracked. Do you really think that a hacker would now even bother or would be interested in a password that takes about 6,000,000,000,000,000 years to be cracked? Most probably they would move on to a much easier target.

Time to Crack: 6,000,000,000,000,000 Years

test-password

07 Without LogMeOnce

Saving Passwords on Sticky Notes

I have a simple method. I save my passwords on sticky notes. This way, I do not forget them. I understand that my method is insecure as my passwords may be stolen, but what else can I do…?

google account

07 With LogMeOnce

Secure Access Anytime, Anywhere, on Any Device

Yes. LogmeOnce suite provides secure access at anytime, anywhere, on any device using Secure Amazon Cloud. User credentials, which are encrypted on a user’s computer and a user’s browser session, can be accessed securely. These credentials are then deposited and locked into the user’s Cloud Safety Deposit Box with a unique user-selected key. LogmeOnce does not have this (your) key.

aws

08 Without LogMeOnce

Your Weak Passwords

Are you Frustrated? What is your password strength? How can it sustain to hacker attacks like Brute Force? What is your password length? Are you using Uppercase & Lowercase characters? Does your password include alphanumeric characters? Does your password include symbols? Are you using approved random numbers generated to withstand attacks? It seems like there may be too many unknowns to figure out here, while your security credentials are at risk…

td12

08 With LogMeOnce

Strong Passwords

It’s very simple. LogmeOnce advises you on your password length, complexity, strength and even more. In fact, LogmeOnce calculates it all for you, and makes recommendations as well. Use LogmeOnce’s password calculator to determine your password strength, and easily improve your password quality. Make your password strong.

passwordstrength

09 Without LogMeOnce

Shoulder Surfing?

Shoulder Surfing? I know it’s such a big problem, but no, I am not sure what I need to do about it…

man viewing laptop behind lady

09 With LogMeOnce

Stop Shoulder Surfing

Yes. LogmeOnce suite protects against Shoulder Surfing.

Shoulder Surfing while typing user names and passwords is mildly terrifying and a serious concern. End-users are mostly concerned with malicious observers who may be able to acquire their password credentials by simply watching over their shoulder. With LogmeOnce there is no need to type in passwords to access applications any more. A Simple click on an application icon and you are logged in automatically through LogmeOnce secure and encrypted access management process.

tick

10 Without LogMeOnce

Threats from Key Loggers?

Key loggers? No I am not sure what you are talking about. But I can see from these pictures that although these may seems like a simple malicious work, it would have profound effect on the way that I use my computer every day. It would have a serious impact if hackers can trace and duplicate every single keystroke I make on my keyboard. I did not even imagine that such a simple thing can exist that from a distance, a hacker can trace back all my steps and everything that I type. That could mean that key loggers can actually duplicate and get hold of every single password and users name that I have or type on my computer…

passwordless

10 With LogMeOnce

Stop Key Loggers

Yes. LogmeOnce suite provides protection against Key loggers. Passwords could be hijacked in many different ways. The reason a password is stolen by keyloggers, is because the password is communicated in clear text. LogmeOnce prevents such problems by facilitating

 • 1st: Passwords are encrypted
 • 2nd: Passwords are hashed, and then sent as a secured package with SALT

Key loggers only get hashed and encrypted package which is worthless for them, as they have to spend year to decrypt it.

tick

11 Without LogMeOnce

Multiple Passwords Problems?

Time to eliminate multiple passwords? Really? But how? I understand that Passwords are yester years’ technology. Especially when we have to remember more than one password that could be weak, easy to guess, or rarely changed. Such passwords place me at risk for fraud and identity theft. I am not sure what I need to do to eliminate multiple passwords …

social secure

11 With LogMeOnce

Time to Eliminate Multiple Passwords

To begin, let’s summarize what LogmeOnce is all about. Simply put, you no longer need to;

 • Open a tab,
 • Type in Web URLs,
 • Type user names, and
 • Type passwords

LogmeOnce dashboard, offers a centralized and user friendly access point, where you can securely Auto- login to all of your Apps with a single click. Save time, increase security and simplify your life.

login panel

12 Without LogMeOnce

What?

Cloud Identity Management? No I am not sure what you are talking about…

12 With LogMeOnce

Cloud Identity Management

Yes. LogmeOnce suite includes Cloud Identity Management and relieves the pain that end users face or have by managing multiple passwords for their cloud applications. Withy LogmeOnce Cloud Identity Management you can enforce own security policy or corporate standards for cloud application access and improves productivity for IT and end users by relieving password reset requests.

aws

13 Without LogMeOnce

Without Standards

Have you already implemented NIST approved Secure random number generators to mask, hash and protect your User IDs and Passwords?

question mark

13 With LogMeOnce

With Standards

LogmeOnce adheres to government security standards. If you are a large business enterprise or a government agency, NIST 800-118 document is an excellent reference material to build your organization’s security policy.

nist

14 Without LogMeOnce

What?

I understand the value in Multifactor Authentication Security, as it helps to prevent hacker to easily capture login information. Even if a hacker gains access to one of my passwords, they can be easily stopped in the second layer of security with multifactor authentication. But, I am not sure how I can purchase or set it up, as it may be expensive to acquire and takes knowledgeable security personnel to set it up…

error

14 With LogMeOnce

Multifactor Authentication Security

LogmeOnce Multifactor Authentication Security (MFA) serves a vital function within any household, consumer or business organization -securing access to assets, protecting the identities of users, and ensuring that a user is who he claims to be. With the recent surge in high-profile security breaches, as well as evolving business environments that require entirely new considerations for access control – like SaaS applications and mobile device management – represents a shift in how trust and control is established and maintained.

tick

15 Without LogMeOnce

Your Internet Browser Vulnerabilities

No matter which browser you use, your user name and password may be stored or saved in your system, and can be easily exposed with 3 simple clicks. For example, for Firefox users, click on “Tools”, and scroll down to “Options”. In the security tab, click on “Saved Password”. Click on “Show Password”, and you can see the following image, which is the entire list of your usernames and passwords.

saved password

15 With LogMeOnce

Advanced Encryption

Encryption is the process of transforming plaintext data using a cipher algorithm to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually referred to as encryption key.
LogmeOnce employs Advanced security encryption technologies such as AES and SHA-512. Get out-of-the-box security with LogmeOnce, and protect your passwords. It’s preconfigured and used in the background. You don’t have to do anything!
For Firefox users, the information which is displayed in the left hand side column in clear text format is now encrypted as shown below.

cipher

16 Without LogMeOnce

No Keys, No Management

I don’t have a “Secure Key”, and I don’t even know what it is. I also don’t know how to manage my Password key…

16 With LogMeOnce

Secure Key Management

Each user has their own “Unique” key, and no one else knows what it is. LogmeOnce’s employees and servers do not have access to your credentials, or even your key. With multi-factor authentication, users can build multiple layers of security to enhance and secure any access to their data.

keys

17 Without LogMeOnce

No SSL, No TLS

I don’t have a “Secure Key”, and I don’t even know what it is. I also don’t know how to manage my Password key…

17 With LogMeOnce

Secure Communication

LogmeOnce provides SSL / TLS which are cryptographic protocols that provide communication security over the Internet. TLS and SSL encrypt the segments of network connections at the Application Layer for the Transport Layer, using asymmetric cryptography for key exchange, symmetric encryption for confidentiality, and message authentication codes for message integrity. With LogmeOnce User data is securely packaged and encrypted on user’s system. It is communicated over SSL encrypted tunnel based on X.509 Digital certificate and deposited to Amazon Cloud.

magnifire

18 Without LogMeOnce

Without Best Practices

No I am not sure what Best Practices are…

18 With LogMeOnce

With Best Practices

LogmeOnce Employing NIST and industry best practice solutions incorporating Password Policies and Military Grade encryption with Single Sign-on using SAML, OAuth, OpenID, X.509, etc., standards.

black board

19 Without LogMeOnce

No! No Security Policy

No I am not sure if I have a security policy…

19 With LogMeOnce

Security Policy

Information security is a personal, as well as a business issue, and not just a technology issue. The reason you would want to protect your passwords should be for sound purposes. Your passwords and protected data are arguably one of your most important assets. LogmeOnce enables you to build your own security policy. It is also preconfigured hence you don’t have to do anything

tick

20 Without LogMeOnce

What?

Remembering passwords? No I am not sure what I need to do to achieve that and remember my passwords in a secure manner…

td23

20 With LogMeOnce

Remembering Passwords

Yes.. No more guessing. No more you have to spend time to track down forgotten passwords. LogmeOnce provides support to remembering passwords

tick

21 Without LogMeOnce

What?

Centralized Access Management? No I am not sure what you are talking about…

21 With LogMeOnce

Centralized Access Management

LogmeOnce provide you with Centralized Access Management and enables you to access and launch all of your accounts from a user friendly dashboard.

tick

22 Without LogMeOnce

What?

Auto password generation? No I am not sure what you are talking about…

22 With LogMeOnce

Auto Password Generation

Yes. LogmeOnce password engine automatically generates strong passwords, with an option and a list to pick from. LogmeOnce provides the opportunity to create and use strong passwords. You may also benefit from the LogmeOnce Password Calculator. The generator automatically suggests strong passwords for your most convenient selection.

tick

23 Without LogMeOnce

What?

Single Log in or log out? No I am not sure what you are talking about…

23 With LogMeOnce

Single Log In & Single Log Out

Numerous government agencies and commercial enterprises are already benefiting from Single Sign-On (SSO Login) and Identity Management (IdM). Follow industry best practices. LogmeOnce provide you with Centralized Access Management and enables you to access and launch all of your accounts from a user friendly dashboard.

tick

24 Without LogMeOnce

FICAM, Federation, User Provisioning & LDAP

We are facing limitations of traditional desktop client deployment, high deployment risk and operational costs. We would like to provide fast, and secure access to applications for employees and partners.

We are also looking for seamless integration with popular applications for common security policy enforcement and compliance reporting for each end user, and also across the entire organization.

Furthermore, compliance with FICAM or Federal Identity Credential and Access Management, and use of LDAP, Active Directory, Federation, and User Provisioning are important for our agency, organization or team.

24 With LogMeOnce

Government Agencies, DoD, Large Enterprises

Whether you are a secure NOC (Network Operations Centre), a military unit,an enterprise organization, or government sector, LogmeOnce is designed to support you in multiple ways.
You may deploy LogmeOnce, by using;

 • Government Cloud
 • Your Private Cloud
 • Your Data Center
 • Or LogmeOnce Data Center

You may benefit from LogmeOnce comprehensive features and functionality, and provide your users with centralized access management, unified sign-on, SSO, IdM and comprehensive secure authentication for all web / SaaS Apps. With a centralized framework for security and compliance enforcement, LogmeOnce eliminates the need for multiple usernames and passwords, and helps to continually enforce strong password and authentication policies.

To effectively serve government sector, DoD or large commercial enterprise, LogmeOnce enables you to efficiently comply with regulatory requirements, secure critical applications and sensitive data, and easily achieve lower operational costs.

Better yet, you may provide convenience, peace of mind andextend security and protection policies to all users whether on/off the premises, at the base, at home or while on the road and travelling.

usa

25 Without LogMeOnce

What ?

No I am not sure what you are talking about. I am not sure what Last-Mile & End-to-End Security is…

25 With LogMeOnce

Last-Mile & End-to-End Security

Security is a layered approach. Data should be protected in different layers and made available when needed. End-to-End security relies on securing your data at the point of origin (your browser) and making the encrypted data available when needed by the same browser at the Last-Mile. LogmeOnce provides Last-Mile and End-to-End security, and also complies with FIPS 140-2, SOX, HIPAA, PCI DSS.

nist

26 Without LogMeOnce

Family, Team or Group?

Group Access Management? No I am not sure what you are talking about…

26 With LogMeOnce

Group Access Management

LogmeOnce provide you with Group Access Management for ease of administration, whether to manage your family accounts, your team or administrate security for your organization.

team

And,
It’s Secure.
It’s Convenient.
It’s Free.

LogMeOnce Password Management Suite premium is completely free, and it outperforms many of its for-pay competitors.”

editor choice

LogMeOnce is a strange but delightful gem. Strange because many of the features that its rivals offer at a price, it gives away for free. And that’s not just for the fingerprint scanner integration either. Unlimited sync? Check. Two-factor authentication? Check.”

Slash Gear Layer

FREE DOWNLOAD

Enjoy LogMeOnce. Protect your Password

free signup
download textplus free
Google play

Testimonial